Chào mừng Các bạn đã ghé thăm Website của tập thể lớp chúng tôi vào CN, ngày 16/12/2018, lúc 5:27 PM. Chúc bạn tìm được những điều bạn cần trên Website của lớp chúng tôi. Nếu Bạn muốn Download tài liệu thì xin vui lòng đăng nhập để thấy linhk, nếu có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Quản trị Website theo số điện thoại: 0985639026 hoặc Email: chinh08cvhh@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Trang chủ » Files » TÀI LIỆU HỌC TẬP

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VIẾT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
02/10/2011, 7:30 PM
Khoaï luáûn täút nghiãûp laì baìi táûp âäüc láûp mang tênh täøng kãút cuía sinh viãn åí âaûi hoüc. Âäúi våïi sinh viãn maì noïi, noï khäng chè laì sæû täøng kãút thaình quaí hoüc táûp cuía giai âoaûn âaûi hoüc, maì coìn cuîng laì kháu daûy hoüc khäng thãø thiãúu cuía giaïo duûc âaûi hoüc. Khoaï luáûn täút nghiãûp thuäüc daûng baìi táûp âäüc láûp, noï khäng giäúng nhæ thi bçnh thæåìng, khäng phaíi laìm cho sinh viãn tiãúp nháûn khaío haûch vaì reìn luyãûn kyî nàng mäüt caïch thuû âäüng, maì laì laìm cho sinh viãn thäng qua viãûc täøng håüp váûn duûng nhæîng tri thæïc âaî hoüc âãø tiãún haình lao âäüng mang tênh saïng taûo, hçnh thaình nàng læûc phán têch, giaíi quyãút váún âãö âäüc láûp mäüt caïch chuí âäüng, âäöng thåìi âaût âæåüc sæû reìn luyãûn cå baín vãö qui phaûm nghiãn cæïu khoa hoüc. Âiãöu maì baìi viãút naìy muäún noïi våïi caïc baûn sinh viãn chênh laì váún âãö nhæ váûy, træåïc khi täút nghiãûp âaûi hocü, laìm khoaï luáûn täút nghiãûp nhæ thãú naìo. Hoüc táûp viãút khoaï luáûn täút nghiãûp, chuí yãúu phaíi giaíi quyãút mäüt säú váún âãö cå baín nhæ sau:

Âáöu tiãn, phaíi laìm saïng toí muûc âêch viãút khoaï luáûn. Muûc âêch chênh cuía viãûc choün viãút khoaï luáûn täút nghiãûp laì dæåïi sæû hæåïng dáùn cuía giaïo viãn, váûn duûng tri thæïc väún coï cuía mçnh, tiãún haình hoaût âäüng nghiãn cæïu khoa hoüc mäüt caïch âäüc láûp, hoüc táûp, nàõm væîng, phán têch mäüt váún âãö hoüc thuáût chuyãn män (hoàûc váún âãö hiãûn thæûc) naìo âoï, âàût cå såí væîng chàõc cho nghiãn cæïu khoa hoüc hoàûc cäng taïc khaïc. Nhiãûm vuû cå baín cuía sinh viãn laì hoüc táûp. Nhàòm âãø thêch æïng nhu cáöu laìm viãûc sau khi täút nghiãûp, trong thåìi gian hoüc táûp phaíi hoüc táûp tháût täút, nàõm væîng khaïi niãûm cå baín, lyï luáûn cå såí vaì kyî nàng cå baín cuía ngaình hoüc, cuîng chênh laì nàõm chàõc "3 cå baín” maì chuïng ta thæåìng noïi, taûo nãön moïng væîng chàõc cho tæång lai. Song, xáy dæûng täút nãön moïng khäng phaíi laì muûc âêch, cuîng giäúng nhæ muûc âêch chênh cuía viãûc xáy dæûng nhaì cæía khäng phaíi chè coï âàût nãön moïng maì thäi. Muûc âêch laì nhàòm âãø trong tæång lai coï thãø váûn duûng mäüt säú tri thæïc vaì kyî nàng lyï luáûn naìy coï thãø theo âuäøi âæåüc ngaình lao âäüng mang tênh saïng taûo, giaíi quyãút váún âãö cuía lénh væûc nghiãn cæïu khoa hoüc hoàûc trong viãûc laìm thæûc tãú. Âiãöu naìy yãu cáöu sinh viãn trong quaï trçnh hoüc táûp bàõt âáöu tæì nàm âáöu tiãn phaíi chuï troüng bäöi dæåîng nàng læûc nghiãn cæïu khoa hoüc cho mçnh, dáön dáön biãút caïch xæí lyï váún âãö, tiãún tåïi thäng qua laìm khoaï luáûn täút nghiãûp, náng cao nàng læûc váûn duûng tri thæïc lyï luáûn vaì kyî nàng chuyãn män, tçm âoüc saïch våí vaì tæ liãûu, âiãöu tra nghiãn cæïu, phán têch váún âãö, giaíi quyãút váún âãö..., âàût cå såí cho cäng taïc coï hiãûu quaí sau khi täút nghiãûp.

Thæï hai, viãút khoaï luáûn phaíi coï kiãún thæïc cå baín vaì kyî nàng cå baín, tæïc phaíi coï sæû chuáøn bë tri thæïc âáöy âuí. Mäüt säú näüi dung chênh cuía kiãún thæïc cå baín vaì kyî nàng cå baín laì:

Nàng læûc viãút nháút âënh. Thåìi phäø thäng thiãn vãö viãút vàn tráön thuáût. Âàûc âiãøm cuía vàn tráön thuáût laì "duìng tçnh caím caím âäüng loìng ngæåìi”, maì âàût âiãøm cuía khoaï luáûn laì "duìng lyï luáûn thuyãút phuûc ngæåìi". Caïi træåïc laì tæ duy hçnh tæåüng, caïi sau laì tæ duy lägic. Vç váûy, sinh viãn væìa måïi bæåïc chán vaìo cäøng âaûi hoüc phaíi chuï yï luyãûn táûp nhiãöu vãö viãút vàn nghë luáûn, âäöng thåìi hoüc mäüt caïch thêch håüp mäüt säú tri thæïc vãö lägic hoüc, âàût cå såí täút cho viãûc viãút khoaï luáûn täút nghiãûp.

Trçnh âäü lyï luáûn nháút âënh, mäüt baìi khoaï luáûn täút nghiãûp coï cháút læåüng phaíi coï quan âiãøm âuïng âàõn vaì trçnh âäü lyï luáûn nháút âënh. Coï quan âiãøm, coï trçnh âäü lyï luáûn nháút âënh naìy phaíi dæåïi sæû chè âaûo cuía quan âiãøm cå baín cuía chuí nghéa Maïc, sau khi tiãún haình phán têch khoa hoüc vaì nghiãn cæïu täøng håüp âäúi våïi khäúi læåüng taìi liãûu låïn måïi coï thãø âaût âæåüc. Vê duû, chuïng ta nghiãn cæïu nhán váût lëch sæí naìo âoï, khäng chè phaíi tçm hiãøu ngæåìi âoï laìm caïi gç, coìn phaíi phán têch ngæåìi âoï vç sao laìm nhæ váûy, nguyãn nhán kinh tãú cuía thåìi âaûi ngæåìi âoï laì gç. Xaî häüi biãún âäøi, tæ tæåíng cuía con ngæåìi cuîng biãún âäøi theo âoï, âàût biãût laì mäúc thåìi âaûi bæåïc ngoàût cuía lëch sæí thç sæû biãún âäøi caìng nhanh. Nãúu khäng laìm saïng toí nhán váût lëch sæí, thåìi gian ra âåìi taïc pháøm vaì sàõp xãúp taìi liãûu theo mäúc thåìi gian, thãú thç khoï coï thãø nhçn tháúy sæû biãún âäøi cuía ngæåìi âoï, caìng vä phæång tçm hiãøu, nghiãn cæïu nguyãn nhán cuía sæû thay âäøi. Lyï luáûn chuí nghéa Maïc chè laì phæång phaïp cung cáúp cho chuïng ta phán têch váún âãö, maì khäng phaíi laì giaíi quyãút täút táút caí caïc váún âãö cho chuïng ta. Trçnh âäü lyï luáûn nháút âënh thãø hiãûn åí chäù phán têch cuû thãø âäúi våïi tçnh huäúng cuû thãø, thäng qua phán têch nghiãn cæïu âäúi våïi taìi liãûu cuû thãø âãø âaût âæåüc kãút luáûn khoa hoüc.

Tri thæïc tæång âäúi räüng. Muäún viãút täút khoaï luáûn täút nghiãûp, chè coï mäüt säú tri thæïc trong giaïo trçnh laì chæa âuí, maì phaíi âoüc räüng nhiãöu saïch, hiãøu biãút nhiãöu ngaình khoa hoüc thiãn vàn, âëa lyï, vàn hoüc, sæí hoüc, triãút hoüc, toaïn hoüc, váût lyï hoüc, hoaï hoüc, sinh hoüc, dán täüc hoüc, phong tuûc hoüc... Khäng chè phaíi laìm cho khoaï luáûn viãút ra coï chæïng cæï sáu räüng maì coìn phaíi baío âaím kãút luáûn hoaìn toaìn coï cå såí. Trung Quäúc coï cáu tuûc ngæî "thæ âaïo duûng thåìi phæång háûn thiãøu” coï nghéa laì "saïch våí khi váûn duûng vaìo thæûc tãú måïi giáûn laì khäng bao nhiãu”. Nhæ váûy coï thãø tháúy tri thæïc khäng räüng, seî aính hæåíng træûc tiãúp âãún cháút læåüng khoaï luáûn.

Nàng læûc âoüc taìi liãûu cäø vàn. Khi nghiãn cæïu khoa hoüc xaî häüi cäø âaûi vaì cáûn âaûi cuía Trung Quäúc vaì Viãût Nam phaíi nàõm væîng tiãúng Haïn cäø. Nãúu khäng hiãøu cäø vàn thç ráút khoï tçm âæåüc tæ liãûu coï liãn quan tæì trong tæ liãûu xæa, cho duì tçm âæåüc räöi, do khäng hiãøu nghéa gäúc, cuîng khäng caïch naìo sæí duûng taìi liãûu naìy. Nàõm væîng cäø vàn khäng khoï, mäüt laì phaíi thuäüc nhiãöu, chê êt thuäüc hai ba chuûc baìi cäø vàn näøi tiãúng caïc loaûi; hai laì phaíi xem nhiãöu cäø tëch, gàûp chæî khoï thæåìng tra tæì âiãøn; ba laì luyãûn táûp cháúm cáu cäø vàn, âäúi chiãúu kãút quaí cháúm cáu cuía mçnh våïi caïch cháúm cáu cuía nhæîng nhaì hoüc giaí näøi tiãúng, xem khaïc nhau chäù naìo, cæï luyãûn táûp maîi âãún khi âäi bãn gáön giäúng nhau thç coi nhæ laì qua aíi. (Pháön naìy åí Viãût Nam chuïng ta thæåìng yãu cáöu âäúi våïi nhæîng ai nghiãn cæïu vàn hoüc, lëch sæí cäø trung âaûi cuía Viãût Nam vaì Trung Quäúc).

Ngoaìi ra coìn phaíi coï nàng læûc âoüc taìi liãûu næåïc ngoaìi. Nghiãn cæïu khoa hoüc xaî häüi vaì khoa hoüc tæû nhiãn cuía næåïc ngoaìi cuîng nhæ tham khaío taìi liãûu næåïc ngoaìi thç cáön phaíi coï trçnh âäü ngoaûi ngæî nháút âënh. Khoï khàn låïn nháút laì pháön låïn caïc taìi liãûu næåïc ngoaìi chæa âæåüc biãn dëch sang tiãúng meû âeí. Nãúu coï thãø âoüc hiãøu træûc tiãúp taìi liãûu næåïc ngoaìi, tiãúp thu thaình quaí nghiãn cæïu cuía næåïc ngoaìi vaì hiãøu chênh xaïc caïc træåïc taïc kinh âiãøn thç coï ráút nhiãöu hæîu êch.

Thæï ba, phaíi nàõm væîng phæång phaïp cå baín vaì quaï trçnh chung cuía viãûc viãút khoaï luáûn täút nghiãûp. Âäúi våïi âaûi âa säú sinh viãn täút nghiãûp maì noïi, viãút khoaï luáûn täút nghiãûp âãöu laì quaï trçnh nghiãn cæïu khoa hoüc âäüc láûp láön âáöu tiãn, vç váûy træåïc khi viãút, tçm hiãøu mäüt säú phæång phaïp cå baín vaì quaï trçnh chung cuía viãûc viãút khoaï luáûn täút nghiãûp laì viãûc cæûc kyì quan troüng. Choün âãö taìi, chuáøn bë taìi liãûu, láûp luáûn, xáy dæûng âãö cæång, viãút nhaïp, viãút hoaìn chènh vaì baío vãû laì nhæîng bæåïc quan troüng cuía quaï trçnh viãút khoaï luáûn täút nghiãûp.

Mäüt laì, choün âãö taìi khoaï luáûn täút nghiãûp. Choün âãö taìi chênh laì xaïc âënh phæång hæåïng, phaûm vi nghiãn cæïu. Choün âãö taìi laì bæåïc âáöu tiãn cuía viãûc viãút khoaï luáûn, laì kháu cäút loîi liãn quan âãún sæû thaình baûi cuía khoaï luáûn. Vç váûy, choün âãö taìi khoaï luáûn täút nghiãûp phaíi tuán thuí theo nhæîng nguyãn tàõc sau: Xuáút phaït tæì nhu cáöu xaî häüi, xuáút phaït tæì muûc tiãu chung cuía hiãûn âaûi hoaï xaî häüi chuí nghéa, choün âãö taìi coï liãn quan máût thiãút våïi cuäüc säúng hiãûn thæûc; xuáút phaït tæì yãu cáöu phaït triãøn cuía khoa hoüc kyî thuáût vaì hoüc thuáût chuyãn ngaình, choün âãö taìi coï giaï trë hoüc thuáût nháút âënh; xuáút phaït tæì thæûc tãú cuía caï nhán, choün âãö taìi coï låüi cho sæû triãøn khai nghiãn cæïu cuía mçnh. Toïm laûi, choün âãö taìi phaíi kãút håüp nguyãûn voüng chuí quan vaì nhu cáöu khaïch quan. Âãö taìi choün læûa tæì caïc váún âãö kinh tãú, chênh trë, xaî häüi, vàn hoaï, khoa hoüc kyî thuáût, hoüc thuáût... cuía âáút næåïc vaì thãú giåïi. Mæïc âäü, phaûm vi cuía âãö taìi cáön phaíi thêch håüp, tiãûn cho viãûc táûp trung tinh tháön vaì sæïc læûc nghiãn cæïu. Khoaï luáûn täút nghiãûp åí mäüt âiãøm naìo âoï phaíi thãø hiãûn âæåüc trê nàng tênh saïng taûo cuía sinh viãn, näüi dung nghiãn cæïu cuía noï khäng phaíi laì åí âäü räüng maì laì sæû âäüt phaï vãö chiãöu sáu.

Hai laì, thu táûp læûa choün taìi liãûu nhæ thãú naìo. Sæu táûp taìi liãûu laì cäüi nguäön cuía hãû thäúng càn cæï cuía khoaï luáûn täút nghiãûp, laì cå såí hçnh thaình luáûn âiãøm. Vç váûy, sau khi choün âãö taìi, phaíi bàõt tay vaìo viãûc truy tçm, læûa choün vaì chàõt loüc taìi liãûu. Phaíi thäng qua nhiãöu con âæåìng nghiãn cæïu âãø coï âæåüc taìi liãûu âáöy âuí. Væìa phaíi sæu táûp tæ liãûu trong næåïc vaì næåïc ngoaìi, xu hæåïng phaït triãøn cuía lëch sæí, hiãûn thæûc vaì tæång lai, væìa phaíi sæu táûp tæ liãûu coï tênh khaïi niãûm, tênh luáûn âoaïn, tênh vê duû vaì tênh så âäö; væìa phaíi sæu táûp tæ liãûu coï tênh dæû âoaïn, tênh hiãûu êch, tênh khaí thi, væìa phaíi sæu táûp tæ liãûu âiãøn hçnh, chán thæûc, måïi meí. Vç chênh mäüt säú tæ liãûu naìy måïi cáúu thaình chènh thãø taìi liãûu cuía khoaï luáûn täút nghiãûp. Trãn cå såí nàõm væîng taìi liãûu, coìn phaíi tiãún haình phán loaûi, phán têch, âaïnh giaï, nháûn âënh quan hãû näüi taûi giæîa taìi liãûu vaì âãö taìi, chiãút loüc ra luáûn âiãøm tæì trong âoï.

Ba laì, phán loaûi vaì luáûn chæïng cuía khoaï luáûn täút nghiãûp. Xem xeït tæì caïc khoaï luáûn täút nghiãûp cuía caïc sinh viãn hiãûn nay, noïi chung phán thaình hai loaûi laì khoaï luáûn chuyãn ngaình vaì âiãöu tra baïo caïo. Hai loaûi naìy tuy cuìng thuäüc khoaï luáûn täút nghiãûp, nhæng mäùi thæï coï âàûc âiãøm khaïc nhau, phæång phaïp viãút cuîng khaïc nhau. Sinh viãn luïc âáöu laìm quen våïi viãút khoaï luáûn âàûc biãût phaíi chuï yï âiãøm naìy.

 Bäún laì, xáy dæûng âãö cæång, laì sæû chuáøn bë táút yãúu cuía sinh viãn træåïc khi cáöm buït viãút. Âáy laì kháu âoïng vai troì quan troüng. Quaï trçnh viãút âãö cæång cuîng laì quaï trçnh taïc giaí suy nghé dæû âënh pháön naìo âoï. Coï nghéa laì noï coï låüi våïi viãûc tiãún thãm mäüt bæåïc chàõt loüc taìi liãûu, laìm cho luáûn âiãøm chung vaì tæìng luáûn âiãøm xaïc láûp mäüt caïch hæîu cå vaì âi vaìo táûp trung, cuîng coï låüi våïi viãûc bäú cuûc pháön naìo âoï mäüt caïch chàût cheî, laìm cho kãút cáúu cuía khoaï luáûn hoaìn chènh thäúng nháút. Xáy dæûng xong âãö cæång, khi viãút khoaï luáûn coï cå såí væîng chàõc âaïng tin cáûy sau âoï tiãún haình viãút seî nhanh hån.

Nàm laì, viãút nhaïp, sæía chæîa vaì hoaìn chènh khoaï luáûn täút nghiãûp. Xaïc âënh âãö cæång xong thç phaíi viãút nhaïp. Viãút nhaïp phaíi âàût biãût chuï yï hai âiãøm: Mäüt laì âënh hçnh theo lyï luáûn, viãút näüi dung nghiãn cæïu thaình tæìng chæång. Khoaï luáûn täút nghiãûp khäng giäúng våïi taïc pháøm vàn hoüc, noï yãu cáöu duìng ngän ngæî ngàõn goün dãù hiãøu âãø noïi roî mäüt lyï leî cå baín nháút, thäúng nháút hoaìn chènh luáûn âiãøm, luáûn cæï, luáûn chæïng, hçnh thaình lyï luáûn måïi. Hai laì näüi dung trung tám näøi báût, låïp lang roî raìng. Træåïc hãút phaíi xaïc âënh troüng âiãøm cuía luáûn chæïng, sau âoï tiãún haình thæûc hiãûn nhiãöu trãn sæû sàõp âàût cuía taìi liãûu. Phaíi sàõp xãúp håüp lyï thæï tæû cuía taìi liãûu, nàõm væîng quan hãû näüi taûi giæîa taìi liãûu, laìm cho noï âæåüc chênh xaïc vaì hiãûu quaí. Âäöng thåìi, tiãúp näúi giæîa caïc âoaûn phaíi gàõn liãön àn khåïp, chàût cheî, sang âoaûn chuyãøn yï phaíi tæû nhiãn, khäng truïc tràõc.

Sæía chæîa hoaìn chènh laì kháu quan troüng khäng thãø coi thæåìng trong quaï trçnh viãút khoaï luáûn täút nghiãûp. Vç nháûn thæïc cuía moüi ngæåìi âäúi våïi sæû váût khäng thãø mäüt láön laì hoaìn thaình, ráút khoï coï thãø chè trong chäúc laït maì âaût âãún trçnh âäü hoaìn thiãûn chênh xaïc. Viãút khoaï luáûn täút nghiãûp cuîng khäng nàòm ngoaûi lãû, sau khi baín nhaïp hoaìn thaình coìn phaíi tháøm tra sæía chæîa nhiãöu láön. Sæía chæîa khoaï luáûn chuí yãúu laì tiãún haình goüt giuîa trau chuäút âäúi våïi quan âiãøm, taìi liãûu, kãút cáúu, ngän ngæî... cuía baìi viãút. Nhæ váûy, måïi coï thãø laìm cho sinh viãn âaût âæåüc sæû reìn luyãûn cå baín vãö nghiãn cæïu khoa hoüc, bäöi dæåîng thaïi âäü cáøn tháûn, nghiãm tuïc vaì taïc phong täút trong hoüc thuáût, viãút ra âæåüc khoaï luáûn coï cháút læåüng cao.

Saïu laì, baío vãû khoaï luáûn täút nghiãûp. Baío vãû khoaï luáûn täút nghiãûp laì mäüt hçnh thæïc bäø sung tháøm tra khoaï luáûn, khäng chè coï thãø kiãøm nghiãûm tênh chán thæûc cuía khoaï luáûn täút nghiãûp, maì coìn coï thãø bäöi dæåîng phaït huy nàng læûc æïng biãún, nàng læûc biãøu âaût låìi noïi vaì nàng læûc tæ duy lägic cuía sinh viãn træåïc moüi ngæåìi. Vç váûy, mäùi mäüt sinh viãn tham gia baío vãû phaíi hãút sæïc chuï yï. Cho duì sau khi baío vãû, mäùi mäüt sinh viãn cuîng phaíi têch cæûc ruït kinh nghiãûm, biãút âæåüc sæû tiãún bäü cuía mçnh; âäúi våïi nhæîng váún âãö coìn täön taûi thç xem âoï laì baìi hoüc cho láön sau. Âäöng thåìi, coi luïc naìy laì khåíi âiãøm, tiãúp tuûc tiãún haình nghiãn cæïu âãø âaût âæåüc thaình quaí caìng låïn hån.

Thæï tæ, khiãm täún tiãúp thu sæû chè âaûo cuía giaïo viãn hæåïng dáùn. Vç viãút khoaï luáûn täút nghiãûp laì sinh viãn láön âáöu tiãn theo âuäøi nghiãn cæïu khoa hoüc, vç váûy khäng kãø laì sinh viãn hoüc phæång phaïp chung vãö viãút khoaï luáûn täút nghiãûp, hay laì nàõm væîng yãúu quyãút cuía caïc kháu viãút khoaï luáûn täút nghiãûp, âãöu khäng taïch råìi sæû hæåïng dáùn cuía giaïo viãn. Nhiãûm vuû cuía giaïo viãn hæåïng dáùn laì giuïp sinh viãn xaïc âënh âãö taìi cuäúi cuìng, chè âënh taìi liãûu tham khaío, chè âaûo vaûch ra kãú hoaûch nghiãn cæïu, tháøm âënh âãö cæång khoaï luáûn, hæåïng dáùn phæång phaïp nghiãn cæïu, giaíi âaïp váún âãö khoï coìn nghi váún, tháøm duyãût baín hoaìn chènh. Nhæng giaïo viãn hæåïng dáùn khäng phuû traïch sæía chæîa khoaï luáûn, khäng thãø laìm thay. Vç váûy, tuy viãút khoaï luáûn laì tiãún haình dæåïi sæû hæåïng dáùn cuía giaïo viãn, nhæng âaî laì sinh viãn maì noïi, tuyãût âäúi khäng coï tám lyï yí laûi träng chåì, maì phaíi phaït huy âáöy âuí tênh chuí âäüng, tênh têch cæûc, trê tuãû vaì sæïc saïng taûo cuía mçnh, hoaìn thaình mäüt caïch saïng taûo nhiãûm vuû viãút khoaï luáûn täút nghiãûp. Phaíi biãút ràòng choün mäüt giaïo viãn hæåïng dáùn gioíi laì ráút quan troüng âäúi våïi cäng viãûc nghiãn cæïu. Choün giaïo viãn hæåïng dáùn phaíi xuáút phaït tæì thæûc tãú, càn cæï âãö taìi cuía mçnh âãø choün giaïo viãn hæåïng dáùn coï täú cháút chênh trë täút, coï tinh tháön traïch nhiãûm, hoüc váún uyãn baïc, coï kinh nghiãûm nghiãn cæïu vaì såí træåìng vãö hæåïng dáùn sinh viãn viãút khoaï luáûn. Choün mäüt giaïo viãn lyï tæåíng, coï khi tháûm chê seî xuáút hiãûn tçnh huäúng sau, mäüt âãö taìi khoaï luáûn täút nghiãûp chênh laì mäüt pháön trong âãö taìi nghiãn cæïu do vë giaïo viãn naìy tiãún haình. Nhæ váûy, seî coï nhiãöu sæû hæåïng dáùn ráút täút âäúi våïi quaï trçnh viãút khoaï luáûn cuía mçnh. Nhæîng låìi chè dáùn âoï chênh laì tám huyãút nghiãn cæïu nhiãöu nàm cuía ngæåìi hæåïng dáùn, noi theo âiãøm âoï cuía ngæåìi giaïo viãn hæåïng dáùn, coï luïc tháûm chê seî laìm cho tæì mäüt caïi nhçn mäng lung hçnh thaình mäüt quan âiãøm ráút coï giaï trë hoüc thuáût. Nãúu viãút âæåüc täút, khäng chè laì baìi viãút thaình cäng trong thæûc tiãùn maì coìn coï thãø cäúng hiãún âäúi våïi sæû phaït triãøn cuía khoa hoüc.

Chuïng täi mong ràòng, baìi viãút naìy coï thãø giuïp caïc baûn sinh viãn sàõp täút nghiãûp coï mäüt säú kinh nghiãûm trong quaï trçnh laìm khoaï luáûn täút nghiãûp vaì nghiãn cæïu khoa hoüc.

Bài viết của Ths. Nguyễn Hoàng Thân

Chủ đề: TÀI LIỆU HỌC TẬP | Đăng bởi: hoangtu_bongdem2912_86
Lượt xem: 384 | Tải về: 18 | Bình luận: 1 | Rating: 0.0/0
Tổng số ý kiến: 1
0   Spam
1 cen_th   (19/12/2011 5:59 PM)
phông chữ không xem được là sao nhỉ?cái này rất cẩn thiết mà

Chỉ thành viên mới có thể thêm các ý kiến.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
 
Trang chủ | Lý lịch! | Ghi danh | Đăng xuất | Đăng nhập 

Website được phát triển bởi các thành viên lớp 08cvhh - Khoa Ngữ Văn - Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng

== Website bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 5 năm 2011==