Chào mừng Các bạn đã ghé thăm Website của tập thể lớp chúng tôi vào Thứ 4, ngày 29/05/2024, lúc 10:36 AM. Chúc bạn tìm được những điều bạn cần trên Website của lớp chúng tôi. Nếu Bạn muốn Download tài liệu thì xin vui lòng đăng nhập để thấy linhk, nếu có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Quản trị Website theo số điện thoại: 0985639026 hoặc Email: chinh08cvhh@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Trang chủ » Giáo Dục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM   
              
            KHOA NGỮ VĂN    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2012 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đánh giá kết quả thực tập cuối khóa

... Đọc tiếp nào »

Chuyên mục: Giáo Dục | Lượt xem: 2105 | Ngày đăng:18/03/2012 | Bình luận (0)

Rơi lệ với giọng hát và câu chuyện cuộc đời cậu bé 12 tuổi
"Trong đất trời bao la rộng lớn, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em”, đó là lời tâm sự mà cậu bé 12 tuổi gửi tới người mẹ quá cố của mình trong chương trình China’s Got Talent năm 2011. Giọng hát của em đã khiến nhiều người rơi lệ.

Cậu bé 12 tuổi tên Uudam đã chinh phục khán giả, giám khảo và tất cả cư dân mạng đã có dịp xem qua đoạn clip ghi lại phần thi thử giọng của mình tại cuộc thi  ... Đọc tiếp nào »

Chuyên mục: Giáo Dục | Lượt xem: 1866 | Ngày đăng:21/10/2011 | Bình luận (0)

Paxte noïi ràòng: "Khoa hoüc laì linh häön sæû phäön vinh cuía caïc quäúc gia, laì nguäön säúng däöi daìo cuía moüi tiãún bäü. Chênh nhæîng phaït minh khoa hoüc vaì æïng duûng cuía noï âaî dáùn dàõt chuïng ta âi". Hay nhæ Anhxåtanh cuîng viãút ràòng: "Nãúu nghiãn cæïu khoa hoüc teo âi, âåìi säúng tinh tháön cuía âáút næåïc ngæìng trãû vaì do âoï bao khaí nàng tiãún bäü tæång lai tan thaình máy khoïi".

            Ngaìy nay khoa hoüc âaî tråí thaình mäüt læûc læåüng thæûc tãú to låïn, laì mäüt yãúu täú cáön thiãút cuía tiãún bäü xaî häüi. Maì sinh viãn chuïng ta häm nay seî laì nhæîng cæí nhán, chuí nhán tæång lai cuía âáút næåïc. Vç váûy viãûc reìn luyãûn hoüc táûp, nghiãn cæïu khoa hoüc khi coìn ngäöi trãn ghãú nhaì træåìng laì mäüt viãûc hãút sæïc quan troüng vaì coï yï nghéa quyãút âënh.

... Đọc tiếp nào »

Chuyên mục: Giáo Dục | Lượt xem: 1900 | Ngày đăng:02/10/2011 | Bình luận (1)

 
Trang chủ | Lý lịch! | Ghi danh | Đăng xuất | Đăng nhập 

Website được phát triển bởi các thành viên lớp 08cvhh - Khoa Ngữ Văn - Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng

== Website bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 5 năm 2011==