Chào mừng Các bạn đã ghé thăm Website của tập thể lớp chúng tôi vào Thứ 6, ngày 03/02/2023, lúc 3:53 PM. Chúc bạn tìm được những điều bạn cần trên Website của lớp chúng tôi. Nếu Bạn muốn Download tài liệu thì xin vui lòng đăng nhập để thấy linhk, nếu có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Quản trị Website theo số điện thoại: 0985639026 hoặc Email: chinh08cvhh@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Trang chủ » 2011 » Tháng 10 » 2 » SINH VIÊN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC[1]
7:43 PM
SINH VIÊN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC[1]
Paxte noïi ràòng: "Khoa hoüc laì linh häön sæû phäön vinh cuía caïc quäúc gia, laì nguäön säúng däöi daìo cuía moüi tiãún bäü. Chênh nhæîng phaït minh khoa hoüc vaì æïng duûng cuía noï âaî dáùn dàõt chuïng ta âi". Hay nhæ Anhxåtanh cuîng viãút ràòng: "Nãúu nghiãn cæïu khoa hoüc teo âi, âåìi säúng tinh tháön cuía âáút næåïc ngæìng trãû vaì do âoï bao khaí nàng tiãún bäü tæång lai tan thaình máy khoïi".

            Ngaìy nay khoa hoüc âaî tråí thaình mäüt læûc læåüng thæûc tãú to låïn, laì mäüt yãúu täú cáön thiãút cuía tiãún bäü xaî häüi. Maì sinh viãn chuïng ta häm nay seî laì nhæîng cæí nhán, chuí nhán tæång lai cuía âáút næåïc. Vç váûy viãûc reìn luyãûn hoüc táûp, nghiãn cæïu khoa hoüc khi coìn ngäöi trãn ghãú nhaì træåìng laì mäüt viãûc hãút sæïc quan troüng vaì coï yï nghéa quyãút âënh.

            ÅÍ âaûi hoüc, hai khaïi niãûm hoüc táûp vaì nghiãn cæïu khoa hoüc coï mäúi quan hãû gáön guîi vaì taïc âäüng qua laûi våïi nhau. Hoüc táûp laì nãön taíng quan troüng cho nghiãn cæïu khoa hoüc. Ngæåüc laûi nghiãn cæïu khoa hoüc laì ngoün âuäúc soi saïng cho con âæåìng hoüc táûp. Trong tiãúng Anh tæì "study" coï nghéa laì nghiãn cæïu, "student" dëch saït nghéa laì "ngæåìi nghiãn cæïu". Tæì "âaûi hoüc sinh" trong tiãúng Haïn tæång âæång våïi tiãúng Viãût laì "sinh viãn". "Âaûi hoüc sinh" giaíi theo nghéa gäúc coï nghéa laì "ngæåìi hoüc räüng vaì sáu", tæïc kãö cáûn våïi nghiãn cæïu. Nhæ váûy åí phæång Âäng hay phæång Táy âãöu cuìng chung mäüt tæ tæåíng: "Viãûc hoüc táûp cuía sinh viãn gàõn liãön våïi nghiãn cæïu". Vç váûy sinh viãn nghiãn cæïu hay noïi cuû thãø nghiãn cæïu khoa hoüc laì mäüt viãûc hiãøn nhiãn. Nhæng, näüi dung cuía cäng viãûc naìy laì gç? Âoï chênh laì âiãöu maì chuïng ta cáön baìn luáûn.

Nghiãn cæïu khoa hoüc thæåìng âæåüc hiãøu laì nghiãn cæïu nhæîng váún âãö cuía khoa hoüc nhæ khoa hoüc tæû nhiãn, khoa hoüc xaî häüi, khoa hoüc ké thuáût. Nhæng nghiãn cæïu khoa hoüc coìn âæåüc hiãøu laì nghiãn cæïu mäüt váún âãö naìo âoï mäüt caïch khoa hoüc, nghéa laì khäng tuyì tiãûn, chuí quan, phiãún diãûn... Noïi chung, nghiãn cæïu khoa hoüc laì tçm kiãúm, xem xeït, âiãöu tra (coï khi cáön caí âãún thê nghiãûm) âãø tæì nhæîng dæî kiãûn âaî coï (kiãún thæïc, taìi liãûu, phaït minh...) âaût âãún mäüt kãút quaí måïi hån, cao hån, giaï trë hån. Hiãøu âæåüc khaïi niãûm naìy chuïng ta láön læåüt baìn âãún caïc näüi dung cuû thãø sau:

1. Haîy trang bë cho chuïng ta tinh tháön nghiãn cæïu khoa hoüc. Âoï laì yãu chán lê vaì duîng caím trê tuãû, trung thæûc trê tuãû, âäüc láûp trê tuãû, nghi váún khoa hoüc, tin tæåíng khoa hoüc... Âáy laì âiãöu kiãûn cå baín âãø chuïng ta bæåïc vaìo con âæåìng nghiãn cæïu khoa hoüc.

2. Haîy trang bë cho chuïng ta hãû thäúng phæång phaïp nghiãn cæïu khoa hoüc. Báút cæï ai muäún tiãún haình viãûc nghiãn cæïu khoa hoüc cuîng cáön phaíi biãút phæång phaïp nghiãn cæïu, nãúu tæû mçnh maìy moì seî máút nhiãöu thç giåì cuîng nhæ sæïc ngæåìi vaì sæïc cuía.

3. Haîy trang bë cho chuïng ta vaìi âæïc tênh cáön thiãút cho cäng taïc nghiãn cæïu khoa hoüc. Âoï laì oïc quan saït; trê nhåï nhanh, bãön; tênh toì moì tçm hiãøu; trê tæåíng tæåüng phong phuï; nghë læûc kiãn trç...[2]

            Tæì ba khêa caûnh trãn, täi xin noïi mäüt caïch âån giaín hån, tæïc laì trong quaï trçnh hoüc táûp chuïng ta khäng ngæìng âaìo sáu, suy ngáùm, tçm toìi vaì âàûc biãût laì nghi váún tri thæïc. Âiãöu âoï âoìi hoíi chuïng ta phaíi tæû âoüc vaì tæû hoüc nhiãöu. Chuïng ta khäng nãn boí qua mäüt váún âãö nhoí nhàût naìo, cho duì kãút quaí nghiãn cæïu chè thãø hiãûn åí mäüt trang giáúy. Chuïng ta táûp dæåüt, têch luyî, kiãn trç häm nay âãø ngaìy mai tæû haìo. Chuïng ta nãn coi caïc baìi táûp låïn, niãn luáûn, khoaï luáûn laì âãö taìi khoa hoüc cáön phaíi nghiãn cæïu maì khäng nãn coi âoï laì baìi viãút vç âiãøm. Ngoaìi ra sinh viãn chuïng ta coï thãø âàng kê âãö taìi nghiãn cæïu cáúp khoa, cáúp træåìng hoàûc täø chæïc nhoïm hoüc thuáût, nhoïm nghiãn cæïu...

Bãn caûnh âoï:

- Nhaì træåìng, Âoaìn Thanh niãn, Häüi Sinh viãn täø chæïc caïc häüi thaío thaío luáûn vãö váún âãö sinh viãn nghiãn cæïu khoa hoüc. Khäng thãø naìo chuïng ta hä haìo, tuyãn truyãön sinh viãn nghiãn cæïu khoa hoüc trong khi âoï sinh viãn khäng biãút muûc âêchnghiãn cæïu khoa hoüc laì gç, phæång phaïp luáûn nghiãn cæïu khoa hoüc nhæ thãú naìo; tháûm chê coï sinh viãn chæa biãút phæång phaïp âoüc saïch cuîng nhæ caïch sæu táöm thæ muûc.

- Phoìng quaín lê khoa hoüc, Ban biãn táûp táûp san kè yãúu khoa hoüc sinh viãn nãn thäng baïo roî âiãöu kiãûn âàng taíi caïc kãút quaí nghiãn cæïu cuía sinh viãn âãún tæìng låïp, tæìng chi âoaìn; âäöng thåìi häù tråü mäüt êt kinh phê cho caïc âãö taìi âoï.

- Âäúi våïi caïc âãö taìi nghiãn cæïu âäüc láûp, nhaì træåìng coï thãø häù tråü kinh phê træåïc âãø sinh viãn coï thãm âiãöu kiãûn thæûc hiãûn âãö taìi.

- Ban laînh âaûo Khoa taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho sinh viãn NCKH, æu tiãn hån trong viãûc hoüc trãn låïp, cung cáúp thäng tin vaì tæ liãûu cáön thiãút, giuïp sinh viãn såïm cäng bäú kãút quaí nghiãn cæïu.

- Tháöy cä trong Khoa laì ngæåìi dáùn âæåìng soi saïng, âäöng thåìi âäüng viãn khêch lãû sinh viãn hàng haïi âi trãn con âæåìngnghiãn cæïu khoa hoüc.

Ths. Nguyễn Hoàng Thân

In trong Tạp chí Đại học Huế, số 36 + 37, 4/2002.   
Chủ đề: Giáo Dục | Lượt xem: 1607 | Đăng bởi: hoangtu_bongdem2912_86 | Đánh giá: 0.0/0
Total comments: 1
0  
1 Huyền Trâm   (06/10/2011 10:07 PM) [Nội dung]
font chữ lỗi k xem được anh chị ơi :(

Chỉ thành viên mới có thể thêm ý kiến.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
 

Website được phát triển bởi các thành viên lớp 08cvhh - Khoa Ngữ Văn - Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng

== Website bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 5 năm 2011==